Ogólne wymagania dotyczące montażu przekroju pomiarowego:

W pomiarach dokładnych lub technicznych przekrój pomiarowy powinien być usytuowany na prostym, wolnym od zaburzeń przepływu, odcinku kanału o stałej średnicy hydraulicznej i jeżeli jest to możliwe na odcinku pionowym o długości l ≥ 5 DH przed przekrojem pomiarowym i o długości l ≥ 2 DH za przekrojem pomiarowym. Dla przewodów kominowych z wylotem do atmosfery wymagana odległość przekroju pomiarowego do korony komina wynosi l ≥ 5 DH.

Jeżeli spełnienie powyższych wymagań jest niemożliwe, należy wybrać przekrój pomiarowy w miejscu, gdzie prędkości przepływu gazu są największe, powiększając jednocześnie tak liczbę punktów pomiarowych, w których mierzy się prędkość gazu, aby uzyskać możliwie dokładne profile przepływu wzdłuż osi pomiarowych. Wówczas minimalne długości prostych odcinków kanału przepływowego, dla pomiarów dokładnych oraz technicznych należy przyjmować według poniższej tabeli (tab. nr 1)

Liczba punktów pomiarowych dla kołowego przekroju pomiarowego
Pole powierzchni przekroju m2 Średnica przekroju m Najmniejsza liczba osi pomiarowych Najmniejsza liczba punktów pomiarowych na osi
Pomiary techniczne Pomiary dokładne
< 0,09 < 0,338 1 11) 2
0,09 ÷ 0,37 0,338 ÷ 0,695 2 2 2
0,38 ÷ 0,78 0,696 ÷ 0,997 2 4 6
0,79 ÷ 3,13 0,998 ÷ 1,998 2 6 8
3,14 ÷ 9,00 1,999 ÷ 3,385 2 8 10
> 9,00 > 3,385 2 10 12
1) Punkt usytuowany w środku przekroju pomiarowego

 

Liczba punktów pomiarowych dla prostokątnego przekroju pomiarowego
Pole powierzchni przekroju m2 Pomiary techniczne Pomiary dokładne
Najmniejsza liczba osi pomiarowych Najmniejsza liczba punktów na osi Najmniejsza liczba osi pomiarowych Najmniejsza liczba punktów na osi
< 0,09 1 11) 1 2
0,09 ÷ 0,37 2 2 2 2
0,38 ÷ 1,49 3 3 4 4
> 1,5 4 4 5 5
1) Punkt usytuowany w środku przekroju pomiarowego

 

 

Minimalne długości odcinka pomiarowego przy niespełnieniu
wymagań ogólnych
Rodzaj zaburzenia przepływu przed przekrojem pomiarowym Najmniejsza długość odcinków prostychkanału
Przed przekrojem pomiarowym Za przekrojem pomiarowym
Łuki, rozgałęzienia kanału i inne 1DH 0,5DH
Częściowo przymknięte przepustnice lub żaluzje 3DH
Wylot wentylatora odśrodkowego promieniowego 2DH

 
Króciec pomiarowy